Grundschule "Am Karl-Marx-Platz"

Oelsnitz/i.V.

Wandertag der Klasse 3a nach Syrau

"Vom Korn zum Brot"